Kuntavaalit 2021

Olen vihreiden kuntavaaliehdokas Tampereelta. Kuntavaaleissa päätät, millaista Tamperetta rakennetaan jälleen seuraavat neljä vuotta. Onko se Tampere kestävä, oikeudenmukainen, mukaansatempaava, hauska, luova, uusiutuva, inhimillinen? Sinä päätät.

Haluaisitko lahjoittaa kuntavaalikampanjaani?

Tampere on Suomen toiseksi suurin kasvukeskus ja kasvaa hurjaa vauhtia edelleen. Tampereesta on syntymässä merkittävä eurooppalainen kulttuuri- ja raidekaupunki. Haluan edistää Tampereen kaupunginvaltuustossa hyvinvoivan ja kestävän Tampereen rakentumista. Arvostan aivan mielettömän paljon jos pystyt lahjoittamaan kampanjaani käyttämällä oheista lahjoitustyökalua!🙏 Kiitos jo etukäteen jos lahjoitat!

Miksi olen ehdolla kuntavaaleissa?

Kunnat ovat keskeisessä asemassa ratkaisemassa ilmastonmuutosta, tekemässä parempaa ja oikeudenmukaisempaa arkea ihmisille ja tuottamassa keskeisiä palveluita ja tukemassa elävää kulttuuria, jotka saavat aikaan hyvinvointia ja elinvoimaa. Mulle Tampere edustaa edespäin katsovaa, kestävää, rohkeaa ja oikeudenmukaista kaupunkia, jossa kuntapolitiikka on progressiivista eikä pelkää investoida tulevaisuuteen.

Kuntavaalikampanjani kolme teemaa ovat Laadukas koulutus kuuluu kaikille, Mielenterveyspalvelut kuntoon ja Lisää pyöräilyä Tampereelle.

Olen allekirjoittanut seuraavat kuntavaaliteesit ja tavoitteet järjestöiltä ja sitoutunut näihin tavoitteisiin:
– Lastensuojelun Keskusliiton Anna ääni lapselle -kampanja
– Setan Sateenkaarikunnan vaikuttaja -kampanja

Lisäksi olen allekirjoittanut Trans ry:n Oikeus olla -kansalaisaloitteen, joka tähtää itsemääräämisoikeutta ja lapsen oikeuksia kunnioittavan translain toteutumista.

Laadukas koulutus kuuluu kaikille.

Koronapandemian myötä koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on vaarassa eriytyä hyvä-osaisten ja huono-osaisten lasten välillä. Kunnat ovat eturintamassa pitämässä huolen opetuksen- ja koulutuksenjärjestäjinä, että lasten ja nuorten laadukkaat koulutusmahdollisuudet ja oikeudet toteutuvat.

Etäopetus perus- ja toisella asteella on aihettanut merkittäviä ongelmia lasten ja nuorten jaksamisessa ja synnyttänyt oppimisvajetta. Oppimisvajeen kuromiseksi umpeen on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutukseen lisättävä resursseja ja palkattava lisää opettajia jotta tuki lapsille ja nuorille toteutuu. Perusopetukseen tulee kohdistaa lisäresursseja erityisesti opettajien jaksamiseen ja hyvinvointiin. Keskeiset keinot tulee olla luokkakokojen pienentäminen eli käytännössä uusien opettajien palkkaaminen, ja myös erityispedagogisen osaamisen lisääminen kouluihin.

Tampereen tulee pitää huoli, että kouluissa ja oppilaitoksissa on asianmukaiset resurssit digitaalisen etäopetuksen järjestämiseen. Opettajilla tulee olla työnantajan tarjoamat henkilökohtaiset laitteet sekä älypuhelin. Samaan aikaan tulee kaupungissa ottaa huomioon se, millaista tukea ja apua opettajat tarvitsevat koronapandemian aikana ja sen jälkeisessä ajassa, kun rokotukset toivon mukaan avaavat yhteiskuntaa seuraavien lukuvuosien aikana. Opettajien jaksamisesta ja työn tekemisen mahdollisuuksista on pidettävä huolta.

Oppivelvollisuuden laajentaminen tulee olemaan keskeinen kysymys seuraavalla valtuustokaudella Tampereellakin, ja sosiaali- ja terveysalan uudistuksen toteutuessa koulutuksesta tulee myös Tampereen kaupungin keskeisin peruspalvelu, kun sote-palvelut siirretään tulevalle maakuntahallinnolle. Koulutuksen resursseista, laadusta, saavutettavuudesta ja rakenteista on pidettävä hyvää huolta. Tämä ei onnistu, jos resursseja karsitaan, opettajien määrää ei lisätä tai jos koulurakennukset eivät ole turvalliset ja nykyaikaiset.

Mielenterveyspalvelut kuntoon.

Mielenterveyspalveluiden parantaminen ja saavutettavuus tulee olla keskeisenä tavoitteena Tampereella seuraavana valtuustokaudella. Erityisesti Terapiatakuu täytyy saada Tampereella käyntiin. Terapiatakuu takaa kaikille nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Terapiatakuu parantaisi hoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Mielenterveyspalvelut tulee olla nuorille saavutettavia ja niiden pääsyyn tulee päästä pikaisesti kouluista ja oppilaitoksista.

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee turvata ja kaupungin intressit sote-uudistuksessa tulee olla selvät ja kaupungin omia tavoitteita tulee ajaa sote-uudistuksen jälkeenkin uuden sotejärjestelmän kehittämisessä. Soteuudistuksen jälkeen Tampereen yksi keskeisimpiä kokonaisuuuksia tulee olemaan osaamiseen ja koulutukseen liittyvät palvelut. Mielenterveyspalveluiden saavutettavuus tulee olla integroituna tarkemmin myös koulutuksen rakenteisiin. Lapsille ja nuorille mielenterveyspalveluiden tulee olla kohdennettuja ja saavutettavia etenkin koronapandemiasta johtuvien suurien haasteiden vuoksi.

Lisää pyöräilyä Tampereelle.

Pyöräily on kaupungeissa erittäin tehokas keino vähentää autoilua, parantaa ilmanlaatua, vähentää liikenteen melua kaupunkialueella, lisätä kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia, sekä parantaa koko kaupungin viihtyvyyttä. Pyöräilyyn satsattu euro tuottaa itsensä takaisin kaupungille moninkertaisesti jo pelkästään terveyshyödyillä, mutta pyöräilyä tulee tarkastella laajempana koko kaupunkia määrittävänä kulkutapamuotona, jota tuetaan vuodenajasta riippumatta. Tampereen tulee tavoitella yhdyskuntarakenteessa autojen määrien vähentämistä ja pyrkimällä saattamaan kaupunkilaiset muihin kulkutapamuotoihin, kuten julkisiin (esim. ratikka), kävelyyn ja pyöräilyyn. Tämä tehdään rakentamalla aidosti laadukkaita pyöräteitä, niin kutsuttuja baanoja, sekä erottamalla pyöräily muusta liikenteestä, myös jalankulkijoista turvallisuuden ja mielekkään ajonopeuden mahdollistamiseksi. Pyöräilyn edistäminen koko kaupunkialueella, myös lähiöissä, tukee myös laajemmin kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Tampereen ratikkaan tulee edelleen investoida tulevalla valtuustokaudella ja pitää huoli, että seuturatikka -hanke käynnistetään ja seutukunnat kytketään osaksi Tampereen runkolinjaa. Ratikalla pitää päästä pyörän kanssa lähiöihin, työpaikoille, harrastuksiin ja koteihin mahdollisimman kattavasti. Tulevalla valtuustokaudella myös lähijunahankkeita lähiöihin ja seutukuntiin sekä laajemmin pääkaupunkiseudulle tulee edistää, sillä ne kaikki tukevat kaupungin elinvoimaisuutta, houkuttelevuutta investoinneille ja uusille kaupunkilaisille.

Tampere on osana globaalia kaupunkien verkostoa ja kaupungistumisen megatrendiä kasvava ja laajentuva kaupunki. Kaupungit ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä tarkoittaa sitoutumista hiilijalanjäljen pienentämiseen, joka tapahtuu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan avulla. Tampereen tulee vähintäänkin pitää nykyinen tavoitetaso, ja parantaa omaa kunnianhimoaan ympäristöteoissa sekä tavoitella edelläkävijyyttä kestävän kaupunkiympäristön luomisessa. Tämä tarkoittaa myös lähiluonnon ja virkistysalueiden suojelemista ja säilyttämistä rakentamiselta.

Lähiluontoalueet ja yhtenäiset vihrealueet ovat paitsi todella tärkeitä kaupunkilaisille, luontoa pitää suojella myös sen itseisarvon takia. Rakentamisen painopiste tulee olla jo olemassa olevan rakennetun ympäristön tiivistämisessä sekä kehittämisessä. Erityisesti Kauppi-Niihaman luonto- ja virkistysalue tulee olla suojeltu rakentamiselta, ja alueella tulee rakentaa loppuun vain nykyiset hankkeet, mutta ei tehdä enää uusia päätöksiä, jotka supistaisivat aluetta entisestään. Sama periaate tulee koskea myös muita merkittäviä kaupunkilaisten virkistäytymis- ja luontokohteita.

Ota yhteyttä minuun jonkin kanavani kautta niin voin kertoa sinulle lisää kuntavaalikampanjani teemoista!